วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

คำอธิบายรายวิชาคำอธิบายรายวิชา

          เพื่อศึกษา เเนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีเเละสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเเละสารสนเทศ เเหล่งเรียนรู้เเละเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง  การออกเเบบ  การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกเเบบ  สร้าง ปรับปรุง  นวัตกรรม เทคโนโลยีเเละสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถเเสวงหาเเหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เเละเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์


      1.เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี
      เเละสารสนเทศทางการศึกษา

      2.เพื่อรู้หลักการเเนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี
      เเละ   สารสนเทศ

      3.เพื่อออกเเบบการเรียนการสอนได้

      4.เพื่อรู้ถึงเเนวโน้มในอนาคตเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
      เทคโนโลยี สารสนเทศเเละการเรียนการสอน

      5.เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

................................................................................................................

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร


คำพ่อสอน
หมวด ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร
              
  " ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐาน อันสำคัญที่จะยังความเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิด แห่งความสามัคคีกลมเกลียว ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้ หมายถึง ความสุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เอารัดเอาเปรียบ สำหรับท่านที่ใช้วิชากฎหมาย ย่อมกินความถึงการรักษาความเป็นธรรม ไม่บิดเบือน ความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของตนเองด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเสมือนหนึ่งเกราะคุ้มภัยแก่ท่านตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า “สุจริตคือเกราะบัง สาตรพ้อง” "
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖)